0%

Python字典数据结构的item()函数

结论

在学习Robot Framework自动化测试框架测试库编写过程中,了解到了字典的item()函数,通过调用此函数,会返回一个列表,列表中包含的是可遍历的(键, 值) 元组数组。如在vscode中运行下面的Python代码片段:

1
2
3
4
dic = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2', 'key3': 'value3'}

for key, value in dic.items():
print(key, value)

会得到下面的输出:
1
2
3
key1 value1
key2 value2
key3 value3

参考

  1. Python 字典(Dictionary) items()方法

Thank you for your donate!